những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 29/2 - 6/3).

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 29/2 - 6/3)

Tại all tỉnh Nam Trung bộ and Tây Nguyên, rầy nâu, rầy lưng trắng result hại cục bộ trên lúa giai đoạn Đồng - Trở tại Quảng Ngãi, Bình Định and tiếp tục tích lũy result hại trên lúa từ giai đoạn Đồng trở đi ....

1. Trên lúa

a) Các tỉnh phía Bắc

Trên lúa: Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh gây tại một số địa phương. Phạm vi, mức độ gây hại có thể tăng nhanh trong điều kiện thời tiết ấm và mưa ẩm, trên giống nhiễm và các diện tích sau khi nông dân tiến hành bón thúc lần 1. Đặc biệt tại các tỉnh vùng khu 4. Cần theo dõi và hướng dẫn phòng chống kịp thời. Chuột phát sinh gây hại tăng trên mạ, lúa mới gieo, hại nặng trên những chân ruộng gần gần mương máng, gò bãi. Ốc bươu vàng gây hại cục bộ trên lúa mới gieo cấy, nhất là trên những ruộng gần ao hồ, sông suối, khu đồng trũng ngập nước thường xuyên chưa được áp dụng các biện pháp phòng trừ.

b) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên - Rầy nâu và rầy lưng trắng gây hại cục bộ trên lúa giai đoạn đòng - trỗ tại Quảng Ngãi, Bình Định và tiếp tục tích lũy gây hại trên lúa từ giai đoạn đòng trở đi. - Bệnh đạo ôn lá gia tăng trên lúa cuối đẻ nhánh - làm đòng tại các tỉnh duyên hải. Gây hại nặng trên các giống nhiễm và các vùng ổ dịch hàng năm, những ruộng bón phân không cân đối, bón thừa đạm. Bệnh đang có xu hướng lây lan gây hại cổ bông trên lúa giai đoạn trỗ. - Chuột gia tăng hại lúa ĐX giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng, hại nặng ruộng ven làng, đồi gò, kênh mương, những nơi tổ chức phòng trừ chưa tốt... Ngoài ra, các đối tượng khác như sâu năn, sâu cuốn lá... phát sinh hại lúa trà sớm và chính vụ giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng.

c) Các tỉnh phía Nam - Rầy nâu phổ biến trưởng thành và rầy non tuổi 1. Theo dõi diễn biến phát sinh và gây hại trên các trà lúa giai đoạn đòng - trỗ - chín. - Bệnh đạo ôn lá có khả năng phát triển trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ nhưng với diện tích và tỷ lệ nhiễm có thể sẽ giảm. Kiểm tra tình hình bệnh trên ruộng để khuyến cáo nông dân phòng trị kịp thời. - Bệnh đạo ôn cổ bông sẽ gia tăng về diện tích và mức nhiễm trên lúa giai đoạn đòng trỗ. Cần xử lý kịp thời bằng thuốc đặc hiệu. - Thời tiết nắng nóng, cần lưu ý bọ trĩ, rầy phấn trắng, sâu cuốn lá nhỏ ở giai đoạn mạ - đẻ nhánh, bệnh lem lép hạt, chuột ở giai đoạn trỗ - chín. Các đối tượng khác xuất hiện và gây hại thấp. - Các địa phương gieo trồng lúa XH 2016, phải đảm bảo thời gian giãn vụ, cày ải, phơi đất ngay sau thu hoạch lúa ĐX tối thiểu là 15 ngày để bảo đảm an toàn về dịch hại cũng như năng suất lúa.

2. Trên cây trồng khác

Sâu đục thân, sâu cắn lá hại ngô; sâu đục thân đậu tương; sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy... gây hại rau có chiều hướng gia tăng, cần theo dõi và phòng trừ kịp thời.

Cây hồ tiêu: Tuyến trùng rễ, bệnh chết nhanh, chết chậm hại tăng.

Cây thanh long: Bệnh đốm nâu gây hại trên cây thanh long hại nhẹ.

Cây nhãn: Bệnh chổi rồng tiếp tục gây hại và có xu hướng tăng nhẹ về diện tích ở các tỉnh ĐBSCL.